מר פילפל וריקוד הגשם / ציון זכאי / מודן

מר פילפל וריקוד הגשם

ציון זכאי / מודן


מַּר פִּלְֵּפֵּל הוּא בֶאֱֶמֶת מֶַּשֶהוּ מְיָֻוחָֻד. לֹאֹ רַּק שֶהוּא עַָּבַּר הַּרְפַּתְָקָאוֹת מֻפְָלָאוֹת, הוּא גַּם מֻמְֶחֶה בְפְִּתְרוֹן תֲַּעֲלוּמוֹת. כְשֶמַּאיָה הַּחֲבֵָּרָה הֲִּכִּי טוָֹבָה שִֶּלִּי מַּתְחִּיָלָה לְהִּתְנֵַּּהֵּג מוָּזָר, רוִֹּעִּי פוֹתֵּחַּ  מִָּיָד בַּחֲקִּיָרָה, וְֵּאֵּיךְ אֶפְָשָר לְנֵַּּהֵּל חֲקִּיָרָה בְִּלִּי הָעֶזְָרָה שֶל מַּר פִּלְֵּפֵּל? הֲֵּרֵּי הוּא כְָבָר גַָּרַּם לַּגֶֶשֶם לָרֶֶדֶת, דִֵּּבֵּר עִּם עִֵּּצִּים, יָָצָא לְחֵַּּפֵּשׂ חֲלוֹמוֹת גְנוִּּבִּים וַּאֲִּפִּילוּ הִּתְמוֵֹּדֵּד עִּם מִּפְָלצוֹת. הוּא בֶַּטַּח יוַּּכַּל לַּעֲֹזֹר לָנוּ לְַּגַּלוֹת מָה קָָרָה לְמַּאיָָה, נָכוֹן?

זהו הַּסֵֶּפֶר הַּשְלִּיִּשִּי בְסִּדְַּרַּת מַּר פִּלְפֵּל. סִּפְֵּרֵּי הַּסִּדְָרָה הִּתְקְַּבְלוּ בְאַּהֲָבָה בְקֶֶרֶב הַּקוֹרְִּאִּים וְהַּמְבַּקְִּרִּים, וְהַסּוֹד שֶּל מַר פִלְֵּפֵּל, שֶפוֹתֵּחַּ אֶת הַּסִּדְָרָה, נִּבְַּחַּר לְמִּצְַּעַּד הַּסְפִָּרִּים שֶל מִּשְַּׂרַּד הִַּּחִּינּוּךְ.

צִיּוֹן זַַכַאי הוּא סוֵֹּפֵּר יְלִָּדִּים וּמְפַּתֵּחַּ תָכְָנָה. סְפָָרָיו מְעוֹדְִּדִּים אֶת הַּקוֹרְִּאִּים לַּחְֹשֹב מִּחוּץ לַּקֻופְָסָה, בְאֶמְָצָעוּת דְִּמְיוֹן, הַּרְפַּתְָקָנוּת וְהַּרְֵּבֵּה הוּמוֹר.

נַֹעַם נָָדָב הוּא מְאֵַּּיֵּר, קוֹמִּיקְסַּאי, תַּסְרִּיַּטַּאי וּמַּרְֶצֶה בִָּכִּיר לְאָנִּימַּצְיָָה בִּ’בְצַּלְֵּאֵּל’.

148 עמ', 74 ש"ח.